Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o.

z siedzibą w Niedyszynie nr 40 gm. Bełchatów, powstało w 2013 roku w wyniku przekształcenia Referatu Usług Komunalnych Gminy Bełchatów.
Założycielem Spółki jest Gmina Bełchatów,
która obecnie jest jedynym Wspólnikiem posiadającym 100% udziałów.
Spółka jest zarejestrowana w krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.
Kapitał zakładowy wynosi 1.300.00 złotych.
Funkcję Walnego Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Bełchatów.

Firma działa na rynku lokalnym. Realizuje głównie zadania komunalne Gminy Bełchatów takie jak dowóz dzieci do szkół, utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, naprawy nawierzchni, wykaszanie rowów i poboczy, wycinka drzew i krzewów, itp. …), budowa i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługa ujęć wody w Hucie i Ławach, obsługa oczyszczalni ścieków w Łękawie i Zawadach, utrzymanie i remonty budynków komunalnych Gminy i inne prace zlecone przez Gminę Bełchatów. Przedsiębiorstwo wykonuje także zlecenia prywatnych inwestorów.

Zaplecze techniczne Przedsiębiorstwa oraz Biuro Obsługi Klienta
znajduje się w Bełchatowie na ul. Czaplinieckiej 151


Zatrudnienie wynosi około 50 osób, które w okresie letnim może być większe ze względu na prace sezonowe.


REGON – 101641904 
NIP – 769-222-07-95